Logo

Regulamin

Warunki ogólne

1. Frelin Sp. z o.o., zwanym dalej Frugal prowadzi hurtową sprzedaż zgodną z prezentowaną ofertą na platformie B2B. Wszystkie oferowane produkty są fabrycznie nowe i objęte pełną gwarancją producenta.

2. Oferta kierowana jest wyłącznie do firm, instytucji oraz osób prowadzących działalność gospodarczą.

3. Indywidualne zamówienia detaliczne nie są realizowane.

4. Ceny wszystkich oferowanych towarów podane są w złotych polskich, przy towarach podana jest cena netto i cena brutto (zawierająca 23% podatek VAT).

5. Termin realizacji zamówienia wynosi 1-2 dni robocze od dnia potwierdzenia zamówienia. W wyjątkowych przypadkach termin realizacji zamówienia może ulec wydłużeniu z przyczyn niezależnych od dostawcy, Kupujący zostanie poinformowany o terminie dostawy przed upływem 2 dni od daty zamówienia.

6. Warunkiem dokonywania zamówień jest złożenie zamówienia w panelu B2B. 

7. Składający zamówienia oświadcza, że zapoznał się z treścią niniejszego regulaminu i zobowiązują się do jego przestrzegania, czego potwierdzeniem jest złożenie zamówienia.

8. Zamówienia są przyjmowane każdego dnia 24 godziny na dobę. Zamówienia złożone w dni powszednie po godzinie 10:00 oraz w soboty, niedziele i święta obsługiwane będą w następnym dniu roboczym.

9. Każde zamówienie jest potwierdzane elektronicznie oraz poprzez SMS na numer telefonu podany przy rejestracji.

10. Po potwierdzeniu przyjęcia zamówienia dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży towaru.

11. Sprzedający zastrzega sobie prawo do wstrzymania lub anulowania zamówienia bez podania przyczyny.

12. Złożenie zamówienia przez Kupującego jest równoznaczne z upoważnieniem do wystawienia faktury VAT bez podpisu.

Dostawa towarów

1. Towary są dostarczane za pośrednictwem firmy kurierskiej DHL.

2. Frugal nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne opóźnienia spowodowane z winy firm transportowych dostarczających zakupiony towar.

3. Frugal zastrzega sobie prawo do oddzielnego wysyłania produktów w przypadku zamówienia składającego się z kilku różnych produktów.

4. W przypadku nieodebrania przesyłki Frugal ma prawo żądać i dochodzić poniesionych kosztów związanych z zamówieniem i wysyłką.

5. Zamówienia powyżej 2460 zł brutto dostarczane są na terenie Polski na koszt Frugal. Zamówienia poniżej 2460 zł brutto dostarczane są w cenie 24,5 zł brutto dla paczek do 30 kg.

6. Zamówienia z programu partnerskiego realizowane są z najbliższą dostawą towaru handlowego.

Formy płatności

1. Kupujący ma możliwość uiszczenia opłaty za Zamówienie:

a) przelewem na numer konta bankowego zgodnie z wystawioną fakturą VAT.

b) w ramach szybkich płatność online oraz kartami płatniczymi: VISA, VISA Electron, MasterCard, MasterCard Electronic, Maestro.

2. Płatność elektroniczna za zamówione produkty odbywa się za pomocą systemu oferowanego przez spółkę, działającą pod firmą Blue Media S.A. w Sopocie, przy ul. Powstańców Warszawy 6, 81-718 Sopot, NIP 5851351185, REGON 191781561, wpisana do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 0000320590, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.

Warunki handlowe

1. Upust handlowy oraz limit kupiecki zostaje wprowadzony na platformie B2B po jej aktywacji. 

2. Z pozycji platformy B2B Kupujący ma możliwość wygenerowania umowy handlowej.

Reklamacje z tytułu gwarancji

1. Kupujący zgłasza reklamację poprzez serwis reklamacyjny umieszczony w panelu B2B w zakładce kontakt i RMA.

2. Klient detaliczny zgłasza reklamację poprzez serwis reklamacyjny umieszczony na stronie https://frugal.pl/zgloszenie-naprawy.

3. Kupujący ma zapewniony bezpłatny odbiór, naprawę i zwrot uszkodzonego sprzętu w ciągu 24 miesięcy od daty zakupu. Bieg gwarancji liczony jest od momentu sprzedaży towaru Klientowi końcowemu.

Reklamacje w dostawie

1. W przypadku stwierdzenia ewentualnych braków towarowych lub uszkodzeń powstałych w czasie transportu, protokół reklamacji jest podstawą rozpatrzenia reklamacji.

2. Odbierając towar, Kupujący jest zobowiązany do sprawdzenia, czy przesyłka nie posiada uszkodzeń powstałych podczas transportu.

3. Warunkiem rozpatrzenia ewentualnej reklamacji dotyczącej uszkodzeń mechanicznych i braków ilościowych powstałych podczas transportu jest spisanie w obecności pracownika firmy transportowej "Protokołu Reklamacyjnego".

4. Zakupiony towar nie podlega zwrotom w przypadku nieprawidłowo podanych przez Kupującego danych dotyczących zamówienia. Nie stanowi to także podstawy uzasadnienia reklamacji.

Ochrona danych osobowych

1. Na podstawie zatwierdzonego regulaminu sprzedaży Kupujący wyraża zgodę na przesyłanie przez Frugal w ramach podjętych działań reklamowych, niezamówionych ofert za pomocą poczty elektronicznej, sms lub w inny porównywalny sposób przesyłu danych. Taką zgodę Kupujący może w dowolnym czasie odwołać.

2. Sprzedawca (Frugal) przetwarza dane osobowe Kupującego jako administrator danych osobowych.

3. Dane osobowe Kupującego podlegają ochronie zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1) oraz zgodnie z innymi aktualnie obowiązującymi przepisami prawa o ochronie danych osobowych. 

4. Podanie danych osobowych przez Kupującego jest dobrowolne, ale niezbędne do skorzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną przez sprzedawcę, w tym do zawarcia Umowy sprzedaży.

5. Kupujący ma prawo dostępu do swoich danych osobowych, do ich poprawiania i usuwania. Kupujący może poprawić swoje dane osobowe po zalogowaniu się na konto lub jeżeli nie jest zarejestrowany, może tego dokonać wysyłając odpowiednie żądanie do sprzedawcy

6. W celu zapewnienia ochrony przetwarzanych danych osobowych Frugal. stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne.

7. Wszelkie informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych przez sprzedawcę zawarte są w polityce prywatności znajdującej się na stronie: Polityka prywatności. 

Świadczenie usług drogą elektroniczną

1. Każda ze stron może rozwiązać umowę o świadczenie usług elektronicznych (nie dotyczy Zamówień i Umów sprzedaży) w każdym czasie i bez podania przyczyny, z zastrzeżeniem zachowania praw nabytych przez drugą stronę przed rozwiązaniem wyżej wymienione umowy oraz postanowień poniżej.

2. Kupujący rozwiązuje umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną poprzez zgłoszenie żądania usunięcia Konta przy użyciu stosownego oświadczenia woli wysłanego pocztą elektroniczną na adres: frugal@frugal.pl

3. Rozwiązanie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną nie zwalnia Kupującego z obowiązków względem Sprzedawcy, jeżeli w dniu rozwiązania wyżej wymienione umowy takie istnieją.

4. Sprzedawca wypowiada umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną poprzez wysłanie do Kupującego stosowanego oświadczenia woli na adres poczty elektronicznej podany przez Kupującego podczas rejestracji.

5. Sprzedawca podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania platformy B2B, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Kupujących.

6. Kupujący zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Sprzedawcę o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu serwisu platformy B2B.

7. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem platformy B2B może zgłaszać pisemnie na adres: frugal@frugal.pl

Postanowienia końcowe

1. Wszystkie dane Kupującego podawane podczas rejestracji przetwarzane są zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z 29 sierpnia 1997 r. i wykorzystywane są jedynie do realizacji zamówienia oraz nie są udostępniane osobom trzecim.

2. Zdjęcia produktów i ich kolorystyka w nieznacznym stopniu mogą się różnić od faktycznego wyglądu.

3. Składając zamówienia Kupujący akceptuje powyższy regulamin.

4. We wszystkich sprawach nieuregulowanych w powyższym regulaminie zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.

5. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sprzedawcą a Kupującym, zostanie poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę sprzedającego.

W razie jakichkolwiek wątpliwości oraz zapytań prosimy o kontakt telefoniczny 884 96 96 96 lub pocztą elektroniczną na adres: frugal@frugal.pl